Werken met kwaliteitsinnovatieteams (KIT-teams) bij Laurentius

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals

Bij Laurentius in Roermond werkt elke afdeling met een verpleegkundig kwaliteitsinnovatieteam (KIT-team). Een KIT-team bestaat uit een aantal verpleegkundigen. De KIT-teams komen twee keer per maand samen om goede voorbeelden te delen, kritische vragen te stellen, projecten uit te werken en mogelijk te implementeren op andere afdelingen. De verwachting is dat door continu verbeteren en van elkaar leren, de kwaliteit van zorg verbetert en vermijdbare schade minder wordt.

In het kort


Werkwijze

 • Elk afdelings-KIT-team bestaat uit drie tot vier verpleegkundigen (bv. twee regieverpleegkundigen en twee MBO/in service verpleegkundigen). Afdelings-KIT-teams komen 1x per week samen.
 • Twee tot drie verpleegkundigen uit een afdelings-KIT-team nemen deel aan het ziekenhuisbreed KIT-team.
 • Op indicatie zijn er soms gastsprekers.
 • Patiënten nemen geen deel aan de KIT-teams maar worden wel binnen projecten, via de cliëntenraad, zo nodig geraadpleegd.
 • Verpleegkundigen mogen uren vrijmaken voor deelname aan een KIT-team.
 • Projecten kunnen vanuit het KIT-team worden geïnitieerd of van hogerhand, waarbij het KIT-team wordt gevraagd te participeren als afvaardiging van de verpleegkundigen.
 • Projecten worden regelmatig geëvalueerd en opnieuw aangepast.
 • Het verpleegkundig stafbestuur publiceert vier keer per jaar in een nieuwsbrief de lopende projecten.
 • De opzet en resultaten van het project worden geëvalueerd ter verantwoording voor de financiering.
 • De KIT-teams worden gefinancierd vanuit de KIPZ-gelden (kwaliteitsimpuls ziekenhuizen). Deze financiering wordt elk jaar opnieuw aangevraagd.


Doelen

 • Bottom-up innoveren door verbeterpunten en -projecten op verpleegafdelingen te delen, zo van elkaar te leren en goed lopende projecten ziekenhuisbreed te uniformeren.
 • Pilots introduceren.
 • De dialoog aan gaan en vragen stellen; waar loop je tegen aan, hoe gaat dat op andere afdelingen.


Voorbeeldprojecten

 • Uniform format geïmplementeerd voor bijhouden vochtbalans.
 • Inlooptijd packed cells verkorten.
 • De routing van de ochtendvisite anders inrichten, levert een tijdswinst van meer dan 60 minuten per afdeling op en dus meer directe tijd voor de patiëntenzorg.
 • Implementatie van nieuw protocol rondom weegbeleid geeft betere signalering in geval van bijvoorbeeld ondervoeding.

Inspiratie

 • Door samen te werken in een KIT-team ontstaat een lerende beweging.
 • De bottom-up aanpak voelt als ‘echt van de werkvloer’.
 • KIT-teams is een verpleegkundig initiatief, maar goed organisatie breed georganiseerd en gedragen en bij individuele projecten worden op indicatie ook andere disciplines betrokken.
 • Een goed voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking passend binnen het gedachtegoed van Safety II.

Tips & Tricks

 • Zowel HBO-verpleegkundigen als MBO/in service verpleegkundigen meenemen. Iedereen heeft zijn eigen expertise en inbreng; het draagvlak wordt hiermee vergroot.
 • Het KIT-team blijkt het beste te functioneren als de teamleider het goed kan loslaten, regie bij de verpleegkundigen laat en er vertrouwen is. De teamleider zit niet in KIT-team maar worden wel één keer per maand uitgenodigd bij het overleg. Teamleiders hebben training gevolgd in ‘vertrouwen en loslaten’.
 • Leg aan het begin al de rollen en verantwoordelijkheden van de teamleider en de KIT-verpleegkundigen vast. Er zijn kaders nodig waarbinnen verpleegkundigen ruimte krijgen voor innovaties en zelf initiatieven mogen ontplooien.
 • Veel sparren met elkaar. Daarbij vooral de verpleegkundigen zelf aan het woord laten als projectleider. Stimuleer verpleegkundigen de regie te pakken. Geef als projectleider handvatten.
 • Eén aanspreekpunt voor de groep (in dit geval de projectleider) is belangrijk om de brug te vormen tussen de werkvloer en bijvoorbeeld afdeling Kwaliteit & Veiligheid. De projectleider kent de organisatiestructuur en heeft de korte lijntjes, weet de wegen te bewandelen.
 • Faciliteren door vaste uren te reserveren, niet tussendoor bijeenkomsten houden. Ook door het op te nemen in de begroting.

Contactpersonen

Simone Versteegen
Simone Versteegen
Projectmedewerker kwaliteit en innovatie
Anne de Ponti
Anne de Ponti
Beleidsadviseur bestuur

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.