Spoed MDO bij acute buikproblemen Radboudumc

Kwetsbare ouderen Samen kiezen o.b.v. waarden, doelen en kwetsbaarheid  |  Multidisciplinaire samenwerking  |  Multidisciplinair gesprek met de patiënt
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | Radboudumc

Bij een kwetsbare oudere patiënt met een acuut buikprobleem vindt op de spoedeisende hulp (SEH) binnen een uur na binnenkomst een multidisciplinair overleg (MDO) plaats tussen de chirurg, SEH (arts en verpleegkundige) en geriater. Op basis van kwetsbaarheid, waarden en doelen van de patiënt bepalen zij een passende diagnostiek en behandeling.

'Alle betrokkenen van alle specialismen zijn heel loyaal naar het MDO, iedereen wordt er blij van dat er in verbinding met elkaar snel een duidelijk plan met verschillende scenario’s wordt gemaakt.'

In het kort

Op de SEH worden veel ouderen gezien met acute buikproblemen. Dit zijn vaak complexe patiënten, die veel diagnostiek vragen. Deze patiënten liggen vaak langere tijd op de SEH omdat verschillende specialismen de patiënt na elkaar zien.

Op de SEH in het Radboudumc is een MDO opgezet voor patiënten met acute buikproblemen die worden ingestuurd voor de SEH-arts, chirurg of geriater. Aan de hand van de triage wordt bepaald of de oudere patiënt aan de criteria voor een MDO voldoet. Bij voorkeur wordt de patiënt voor het MDO al gezien door de specialist en andere behandelaren.

In het MDO overleggen de SEH-arts, chirurg, geriater en SEH-verpleegkundige over het beleid en mogelijke vervolgdiagnostiek. Tijdens het MDO zijn de bloeduitslagen al bekend omdat dit direct bij binnenkomst van de patiënt op de SEH wordt ingezet. Bij het onderzoek en het MDO wordt de kwetsbaarheid meegenomen. Er vindt afstemming plaats met patiënt, naasten en huisarts over mogelijk curatief of meer palliatief beleid. Het MDO vindt ‘live’ plaats maar buiten kantooruren zien de arts-assistent(en) de patiënt en sluiten de specialisten/supervisoren digitaal aan. 

Evaluatie
Er heeft een projectevaluatie plaatsgevonden. Ook is kwalitatief onderzoek verricht naar ervaringen van de deelnemers van het MDO, patiënten en hun naasten.

Financiering
Het pilotproject werd gefinancierd door een verzekeraar. Inmiddels is het standaard zorg geworden. Deelname bij het MDO wordt uitsluitend uit het hoofdbehandelaarschap gefinancierd. Dit kan ook de geriater of chirurg zijn.

Inspiratie

‘Doordat verschillende specialisten andere vragen stellen in het MDO leert men veel van elkaar. De geriater vraagt bijvoorbeeld vaak uit hoe het dagelijks functioneren van de patiënt is. Zo leren de artsen die de patiënt uitgebreid zien, hoe belangrijk het is daarover door te vragen.’

 

 • Patiënten met een MDO bij binnenkomst, gaan vaker naar huis i.p.v. opname. Het aantal operaties en IC-opnames daalt. Dit laat zien dat er echt passende zorg wordt geboden.
 • Het MDO leidt tot minder overbehandeling, wanneer een curatief beleid niet meer wenselijk is. Ook vindt er minder onderbehandeling plaats omdat de specialismen meer van elkaar leren; het nut van een behandeling inzien en/of juist snel inzetten.
 • De SEH-verpleegkundige sluit aan omdat deze de context van de patiënt goed weet en observaties door kan geven.
 • De chirurg kan goed inbrengen welke ingreep wat oplevert en welke diagnostiek daarvoor relevant is.
 • Voor de chirurgen betekent het MDO dat ze deze kwetsbare ouderenpopulatie minder vaak opereren. Dit geeft hen het gevoel dat wanneer ze wel opereren het ook echt zinvol is en dat er goed over is nagedacht.
 • De chirurgen geven aan het fijn te vinden als de geriater bepaalde gesprekken en/of niet-operatieve (kan zowel herstelgericht als symptoomgericht zijn) behandelingen overneemt.
 • De gemiddelde doorlooptijd op de SEH is voor deze patiënten sinds het MDO met één uur verkort.
 • Patiënten en naasten geven aan dat ze blij zijn met de zorgvuldigheid en snelheid waarmee het behandelplan tot stand komt. Scenario’s worden besproken: dat geeft duidelijkheid, vertrouwen en rust.

Tips & Tricks

 • Radboudumc besprak alle 70+ patiënten in een MDO; dit bleek niet nodig. Nu worden alleen complexe ouderen besproken.
 • Het project startte als pilot. De ervaringen waren zo enthousiast dat het een vervolg kreeg.
 • Doordat de chirurgen zo enthousiast zijn, nemen ook andere specialismen de werkwijze incidenteel over: zoals een kwetsbare oudere met een hartinfarct, daarbij werd de geriater gevraagd mee te denken met de cardiologen over wel of niet dotteren.
 • Belangrijk is om scholing te geven over doel, aanleiding en aanpak MDO. Zo krijgen SEH-artsen een geriatrie-scholing. Dit motiveert voor deelname aan het MDO.
 • Het MDO vindt alléén plaats als één van de specialismen inschat dat het meerwaarde heeft. Blijkt achteraf een minder goede inschatting te zijn gemaakt dan wordt feedback aan elkaar gegeven.

Meer Weten?

Contactpersoon

Yvonne Schoon
Yvonne Schoon
Geriater en hoogleraar geriatrie

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.