Waarderend auditen Radboudumc

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | Radboudumc

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren zet het Radboudumc de methodiek van waarderend auditen in. Professionals uit het primaire zorgproces zijn geschoold tot auditor en gaan in dialoog met medewerkers over wat goed gaat in de zorg en waar verbetering noodzakelijk of gewenst is. Het waarderend auditen creëert bewustwording. Het zet een proces in gang dat stimuleert en aanzet tot leren en verbeteren. Hierdoor ontstaat een gedrags- en cultuurverandering.

In het kort

Het Radboudumc heeft twee Joint Commission International (JCI)-cycli doorlopen om de processen op het gebied van kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Deze ‘controlerende’ audits hebben veel inzichten gegeven. Het implementeren van verbeteracties bleef daarbij achter. Om medewerkers mee te nemen om vanuit inzicht te verbeteren (Plan-Do-Check-Act), is de focus verbreed naar Safety-2 en is waarderend auditen geïntroduceerd.

Auditteam

Professionals uit het primaire zorgproces vormen het auditteam dat de waarderende audit uitvoert. Medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici etc. hebben een deelaanstelling bij het auditteam. Zij zijn intern opgeleid tot auditor.

De dialoog

De auditoren gaan in gesprek met medewerkers en patiënten op een afdeling. De interne audit is maatwerk. De focus van de audit sluit aan bij de behoefte van de afdeling, themaleider, proceseigenaar en organisatie en wordt in overleg met hen bepaald. Tijdens de audit wordt gekeken naar wat goed gaat in de zorg en waar de eventuele risico’s of verbeterpunten zitten. Het waarderend auditen vraagt een andere aanpak in de werkwijze van de auditoren. In dialoog gaan auditoren in op hoe kwaliteit en veiligheid is ingericht binnen het zorgproces. Auditoren kijken ook naar het effect van het leren en verbeteren op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Goede praktijkvoorbeelden worden gedeeld zodat anderen hiervan kunnen leren.

Jaarlijks worden de auditonderwerpen met de focus op kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg onder meer uitgevraagd onder zorgverleners, kwaliteits- en beleidsadviseurs, vertegenwoordigers van patiënten, medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici. Hieruit volgt een auditplanning waarop de Raad van Bestuur akkoord geeft.

Frequentie en methoden

Voorheen werd iedere afdeling een keer per vier jaar geaudit. Dit systeem is losgelaten en audits worden nu op maat aangeboden. Tracers, intern samenwerkingsonderzoek (360 graden feedback), dossieranalyses, teamklimaatmeting (Team Climate Inventory) en deelaudits op specifieke onderwerpen zijn methodieken die ingezet worden tijdens de audits. De gebruikte methoden worden in eigen beheer gefaciliteerd zonder extra kosten.

Financiering

Het auditteam wordt gefinancierd uit de algemene middelen van het Radboudumc. De afdelingen stellen medewerkers vrij voor het auditwerk (geoormerkte uren) en de ingezette uren worden financieel vergoed.

Inspiratie

 • Voordeel van waarderend auditen is dat mensen door de andere manier van vraagstelling en auditvoering meer zelf gaan nadenken en meegenomen worden in het kwaliteitsdenken.
 • Deze manier van auditen is laagdrempelig en geeft veel meer context dan de oude methode waarbij het accent op compliance aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen lag. De bevlogenheid van de professionals is in deze gesprekken duidelijk merkbaar.
 • De eerste ervaringen met deze auditmethodiek zijn:
  • enthousiasme bij de medewerkers en auditoren,
  • uit intrinsieke motivatie bereidheid onder medewerkers om ervaringen te delen met auditoren,
  • risico’s in de zorg komen aan bod met de nadruk op inzicht wat er nodig is om tot verbetering te komen,
  • de audituitkomsten geven een genuanceerder beeld over hoe feitelijk de kwaliteit en veiligheid van zorg in de dagelijkse praktijk verloopt (‘work as done’ in plaats van ‘work as imagined’). Door het delen van informatie en goede voorbeelden wordt geleerd van elkaar (horizontaal leren).
 • Medewerkers geven aan dat ze tijdens de auditgesprekken door de manier van vraagstelling aan het denken worden gezet. Hierdoor ontstaan tijdens de gesprekken. verbeterinitiatieven bij de medewerkers zelf.

Tips & Tricks

 • Start kleinschalig.
 • Goede opleiding/training van de auditoren is van belang.
 • Als je raakt aan de essentie in het gesprek, namelijk de patiënt die ervan uitgaat dat goede zorg wordt verleend, dan kom je automatisch bij het thema kwaliteit en veiligheid uit. Dat is het vertrekpunt.
 • Een open en veilige cultuur is belangrijk om ook daadwerkelijk iets in beweging te kunnen zetten. Vragen naar deze cultuur en hoe dat in de dagelijkse praktijk eruitziet, zijn onderdeel van het gesprek.
 • Geef goede praktijkervaringen een podium bijvoorbeeld in een interactieve digitale omgeving, die voor alle medewerkers toegankelijk is.


Integrale benadering

 • Sluit aan bij de hiërarchische lijn. Bed de audits goed in door verbinding met centrale beleidsmakers (concernstafniveau) Kwaliteit & Veiligheid en degenen die op afdelings- en/of centrumniveau Kwaliteit & Veiligheid monitoren en verbeteracties begeleiden.
 • Werk samen met de afdeling HR en de afdeling Audit & Risk, om kwaliteit en veiligheid in het zorgproces te verbinden met ontwikkelingen op het gebied van governance en personeelsbeleid.  
 • De Raad van Bestuur gaat in gesprek met de afdelingsleiding over prioriteiten en randvoorwaarden naar aanleiding van de inhoud van het auditrapport.
 • Betrek ook experts op het gebied van Innovatie, Procesverbetering & Implementatie bij gewenste grotere aanpassingen naar aanleiding van een audit. Het interne auditteam kan bijvoorbeeld ook voor een 0-meting van een sterk aangepast zorgproces langskomen.

Contactpersonen

Petra van Gurp
Petra van Gurp
Internist
Mirelle Hanskamp-Sebregts
Mirelle Hanskamp-Sebregts
Hoofd Team Interne Audit

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.