Trombosevigilantie functionarissen als ‘spin in het web’  in Tergooi

Antistollingszorg 1. Primair casemanagement: verschillende ‘smaken’ gebaseerd op de LSKA
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Tergooi MC

Bij de behandeling van patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken zijn verschillende zorgverleners betrokken. Samenhang binnen de keten is essentieel maar veelal complex en een potentiële bron van fouten. Eén van de aanbevelingen uit de ‘Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA)’ is het vormgeven van lokale, multidisciplinaire samenwerking binnen het ziekenhuis of de ZBC – ofwel Casemanagement - om kwaliteit en veiligheid in antistollingszorg te vergroten. Binnen Tergooi spelen opgeleide trombosevigilantie-medewerkers hierin een centrale rol.

In het kort

 • Drie speciaal daartoe aangestelde en opgeleide trombosevigilantie-functionarissen (vanuit de trombosedienst) zorgen binnen Tergooi voor de borging van het casemanagement antistollingszorg door onder andere een centrale rol in (complicatie)screening, interne audits en up-to-date houden van protocollen.       
 • De functionarissen zijn dagelijks aanspreekpunt en laagdrempelig vindbaar en bereikbaar voor zowel patiënten, zorgprofessionals als ketenpartners. De internist-vasculair geneeskundige fungeert hierbij als achterwacht en verzorgt wekelijks (bij)scholing voor de functionarissen.
 • Consultfunctie bij complexe casuïstiek & 24-7 bereikbaarheid wordt geborgd door de dienstdoende internist-vasculair geneeskundige.
 • Sinds de start in 2021 is duidelijke verbetering in zorg merkbaar. De toegevoegde waarde voor de patiënt is een duidelijk aanspreekpunt bij vragen, betere kwaliteit en veiligheid van zorg door onder andere een check op indicatie en dosering van antistollingsmedicatie indien een complicatie optreedt.

 

Inspiratie

In 2021 is binnen Tergooi een initiatief van start gegaan om de antistollingszorg verder te verbeteren. Naast de ziekenhuisbrede antistollingscommissie zijn drie trombosevigilantie functionarissen aangesteld die het casemanagement heel actief ondersteunen, onder supervisie van de internist-vasculair geneeskundige. De trombosevigilantie functionarissen zijn van origine medewerkers van de trombosedienst die extra scholing hebben doorlopen voor de functie.

De functionarissen zijn binnen Tergooi echt de ‘spin in het web’ als het gaat om antistolling en dragen zorg voor:

 • Complicatieregistratie: de functionarissen screenen dagelijks alle patiënten vanuit de Spoed Eisende Hulp (SEH) of Eerste Hart Hulp (EHH) met een antistolling-gerelateerde bloeding of trombo-embolie als complicatie. Ze kijken onder andere of er mogelijk iets mis is gegaan in de dosering en/of indicatie van de antistolling. Indien dit zo is, nemen ze contact met de betreffende specialisten op om dit na te bespreken en adviseren ze bij de vervolgbehandeling van patiënt. Vanaf 2022 worden naast SEH- en EHH-patiënten ook complicaties gescreend van patiënten op de dagbehandeling.
 • Up-to-date houden van protocollen;
 • Audits: 2x per jaar organiseren zij antistolling-gerelateerde (interne) audits over met name het perioperatieve antistollingsbeleid en tromboseprofylaxe. Hierbij worden per audit op 1 klinische afdeling alle patiënten doorgenomen en bekeken of de therapeutische of profylactische antistolling volgens protocol is voorgeschreven. De audit bestaat uit een dossieronderzoek, waarna samen met de AIOS en verpleegkundige van de afdeling de casussen worden doorgenomen. Over het auditthema vindt ook een gesprek met de medisch specialist plaats. Auditbevindingen worden beschreven in een rapportage en gedeeld met de afdeling. Hierin worden tevens adviezen gegeven over bijvoorbeeld het geven van voorlichting over het beleid binnen de vakgroep en/of wordt verwezen naar relevante protocollen;
 • Eerste aanspreekpunt voor vragen: er is een centraal telefoonnummer en emailadres voor patiënten en professionals waar zij terecht kunnen met vragen. Ook huisartsen, apothekers en andere ketenpartners weten dit nummer goed te vinden en bellen regelmatig met vragen.

De consultfunctie voor complexe casuïstiek wordt uitgevoerd door de (dienstdoende) internist-vasculair geneeskundige. Zij zijn 24-7 bereikbaar. Wekelijks heeft de internist-vasculair geneeskundige overleg en scholing met de drie functionarissen. Hierin bekijken spreken ze over specifieke casussen en belijken ze gezamenlijk de complicatieformulieren.

Ervaringen en resultaten

Sinds de start van het initiatief in 2021 is duidelijke verbetering in zorg merkbaar. Patiënten waarderen het duidelijke aanspreekpunt bij vragen dat de trombosevigilantie functionarissen bieden. Ook is de kwaliteit en veiligheid van zorg verbeterd door de structurele check op indicatie en dosering van antistollingsmedicatie indien een complicatie optreedt.

De screening, analyse en opvolging van de antistolling-gerelateerde complicaties leidde binnen Tergooi ook tot de start van een aantal concrete verbetertrajecten:

 1. Optimalisatie van de communicatie en informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de apotheek en huisarts over de duur en indicatie van antistollingsmedicatie;
 2. Verbetering van de perioperatieve zorg, met specifieke aandacht voor patiënten die een baxter gebruiken;
 3. Er is een leidraad geschreven met specifieke informatie over de antistollingsmiddelen die binnen Tergooi gebruikt worden, om het risico op bloedingen te beperken.

Toekomst

Naast de ‘spin in het web’ functie binnen Tergooi zijn er ideeën voor de toekomstige invulling van casemanagement. Dit betreft onder andere het nabellen van alle patiënten, een week na start van antistolling op de polikliniek of bij ontslag. Hierin kunnen de functionarissen checken of de patiënt alles goed begrepen heeft en vooral ook of de ingestelde antistolling klopt qua dosering en indicatie. Een individuele patiëntbrief – als die er op termijn ook is - kan dan ook meegestuurd worden. Het wekelijks nabellen voorstel wordt nu besproken in de antistollingscommissie en wordt mogelijk in het nieuwe jaar ingevuld.

Daarnaast heeft Tergooi ook de wens om het initiatief kwantitatief en kwalitatief te evalueren.

 

Meer weten over dit initiatief?

Nog aanvullende vragen? Neem contact op met Karin Daemen, zij denkt graag met je mee!

 

Een veel gehoorde vraag is hoe je voor de realisatie van casemanagement een business case schrijft, ter onderbouwing van benodigde fte’s of diensten voor bijvoorbeeld de inrichting van een Stollingsteam en/of de inzet van stollingsverpleegkundigen of andere functionarissen. Bekijk hier een aantal voorbeelden van business cases.

Contactpersoon

Karin Daemen
Karin Daemen
Internist-vasculair geneeskundige

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.