Stollingscentrum VieCuri Medisch Centrum

Antistollingszorg 1. Primair casemanagement: verschillende ‘smaken’ gebaseerd op de LSKA
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | VieCuri Venlo

Het Stollingscentrum van VieCuri Medisch Centrum biedt zorgverleners en patiënten uit de eerste en tweede lijn een consultfunctie voor stollingsgerelateerde vragen. Ook registreert het Stollingscentrum patiënten die antistolling gebruiken en voert een complicatieregistratie. VieCuri biedt hiermee één aanspreekpunt voor patiënten. Vanuit één loket wordt de patiënt begeleid op verschillende momenten in de behandeling (zowel preoperatief als tijdens de opname).

In het kort

In 2017 heeft VieCuri de voormalige trombosedienst omgevormd tot een integraal Stollingscentrum voor de gehele keten in de eerste en tweede lijn. Het Kernteam Stolling en de Stollingscommissie van VieCuri zijn hierin belangrijke spelers.

Kernteam stolling

Het Stollingscentrum wordt ondersteund door het Kernteam stolling, een multidisciplinair team bestaande uit de medisch leider van het Stollingscentrum en tevens doseerarts, twee internist-vasculair geneeskundigen, de physician assistant (PA) stolling en een ziekenhuisapotheker met aandachtsgebied stolling. Dit kernteam voert wekelijks overleg en is verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren en/of delegeren van acties met betrekking tot procedures en afspraken.
 • (Mede-)beoordelen van klachten en meldingen.
 • Bespreken van (wijzigingen in) wet- en regelgeving met betrekking tot stolling en eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien.
 • Voorbereiden van ziekenhuisbreed beleid t.b.v. bespreking met vakgroepvertegenwoordigers in het kwartaaloverleg van de Stollingscommissie . In deze commissie neemt naast het Kernteam Stolling een afvaardiging van alle relevante vakgroepen binnen VieCuri deel.
 • Participeren in werkgroepen binnen het ziekenhuis en in de regio.
 • Bespreken van patiëntencasuïstiek.

Taken van het Stollingscentrum

 • PA-stolling is dagelijks aanspreekpunt voor consultvragen vanuit ziekenhuis, apothekers, huisartsen en VVT’s. Inhoudelijke vragen kunnen worden besproken in het Kernteamoverleg en advies wordt vastgelegd in het patiëntendossier (EPD). In de dienst fungeert een dienstdoende SEH-arts als voorwacht en zijn er vijf specialisten met expertise op het gebied van stolling die op dienstbasis achterwacht zijn.
 • De doseerartsen en PA van het Stollingscentrum geven doseeradviezen met betrekking tot vitamine K antagonisten bij poliklinische en klinische patiënten; de hoofdbehandelaar voert advies uit.
 • Het Stollingscentrum kan op verzoek begeleiden bij het overzetten van vitamine K antagonisten naar DOAC’s of LMWH (en vice versa), zowel klinisch als poliklinisch, zowel in de eerste als de tweede lijn.
 • Het regionale DOAC-protocol (opgesteld door een werkgroep in het kader van Farmacotherapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO)) beschrijft onder andere de afspraken met betrekking tot de rol van het Stollingscentrum in de DOAC-zorg. Zo registreert het Stollingscentrum alle patiënten en houdt zij een complicatieregistratie bij. Leden van het Kernteam Stolling en de Stollingscommissie nemen deel aan het FTTO.
 • Het Stollingscentrum verzorgt perioperatieve begeleiding voor patiënten die antistolling gebruiken, en adviseert over profylactische behandeling bij patiënten die geen antistolling gebruiken. Adviezen worden genoteerd in het EPD en de aanvrager van het advies ontvangt een brief met het voorgestelde beleid.
 • Patiënten met dubbel- en triple antistolling wordt gemonitord i.v.m. tijdig staken medicatie. Zo benadert het Stollingscentrum alle patiënten die een dotterbehandeling (PCI) hebben ondergaan en wordt een zogenaamde “stopagenda” bijgehouden ter controle op het tijdig staken van antistolling.

Samenwerking

Het Stollingscentrum participeert in STOL, een breder regionaal/provinciaal samenwerkingsverband van specialisten op het gebied van stolling van vier Limburgse ziekenhuizen en hun trombosediensten.

Inspiratie

 • Stollingsgerelateerde VIM-meldingen worden eenmaal per maand besproken door het Kernteam en geanalyseerd op eventuele trends. Tweemaal per jaar wordt een selectie van de VIM-meldingen uitgebreider besproken in de Stollingscommissie. Het aantal en de aard van de VIM-meldingen wordt gerapporteerd in het jaarverslag.
 • Het Stollingscentrum vraagt actief om feedback over haar functioneren bij betrokken partijen. Deze evaluaties worden periodiek beschreven in een jaarverslag. Ook wordt gevoerd beleid regelmatig geëvalueerd, aangepast en beschreven in onder andere het jaarverslag.
 • Enkele deelnemers van het Kernteam maken ook deel uit van de Calamiteitencommissie. Op deze wijze ontstaat een linking pin tussen Kennis en Zorgontwikkeling en het Kernteam stolling.
 • Het Kernteam Stolling treedt desgewenst op als inhoudsdeskundige, bijvoorbeeld voor de klachtencommissie. Naar aanleiding van eventuele klachten worden lokale protocollen herbeoordeeld en, indien nodig, aangepast.
 • Het Stollingscentrum wordt bij verschillende projecten betrokken waaronder ‘clinical rules’ in het EPD, waarmee stollingsgerelateerde vragen, problemen en complicaties beter kunnen worden gefilterd of opgespoord.
 • Er wordt regelmatig dossieronderzoek gedaan om het antistollingsbeleid te monitoren en interventies om te verbeteren, waarna evaluatie plaatsvindt.

'Bij een onderzoek naar de adherentie aan het tromboseprofylaxeprotocol op de afdeling Heelkunde werden vanuit het Stollingscentrum interventies uitgevoerd; scholing, aanpassing van het tijdstip van LMWH-toediening en monitoring, controle en advies. Deze interventie gaf een significantie verbetering in adherentie aan het tromboseprofylaxeprotocol (met een toename van 44%). Daardoor wordt de kans op complicaties gereduceerd.'

Scholing

 • Het Stollingscentrum verzorgt een verplichte e-learning antistolling voor voorschrijvers (artsen, arts-assistenten, co-assistenten, PA’s en doseeradviseurs van het Stollingscentrum). Voorschrijvers dienen deze e-learning elke drie jaar te herhalen.
 • Het kernteam ontvangt van het Leerhuis een terugkoppeling over het percentage van de medewerkers die de e-learning (succesvol) hebben gevolgd. Gemiddeld heeft 72% van de doelgroep de e-learning behaald.
 • Er wordt in samenwerking met STOL per toerbeurt halfjaarlijks een symposium georganiseerd over antistolling.
 • Aan AIOS wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van hun opleiding een dagdeel mee te lopen met het klinisch doseren door de doseerartsen; van deze mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt.
 • Andere vormen van scholing die verzorgd wordt door het Stollingscentrum zijn: intern klassikaal onderwijs voor verschillende groepen zorgverleners over uiteenlopende stollingsgerelateerde onderwerpen (niet cyclisch, wel regelmatig), scholing Fontys, interne referaten.

Contactpersonen

Nadia Belrhiti Alaoui
Nadia Belrhiti Alaoui
Physician assistant Stolling
Arne Dielis
Arne Dielis
Vasculair internist
Inge Boullart
Inge Boullart
Vasculair internist
Suzanne Dittrich
Suzanne Dittrich
Ziekenhuisapotheker
Annemieke Bos
Annemieke Bos
Medisch leider Stollingscentrum en doseerarts

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.