Stollingsconsulenten in the lead - Amphia

Antistollingszorg 1. Primair casemanagement: verschillende ‘smaken’ gebaseerd op de LSKA
Instellinginformatie Ziekenhuis - Topklinisch | Amphia Ziekenhuis

In het Amphia Ziekenhuis wordt casemanagement rondom antistolling vormgegeven door een antistollingscommissie en stollingsconsulenten, die proactief stappen zetten in het verbeteren van de antistollingszorg in het primaire zorgproces van het ziekenhuis.

In het kort

Om de kwaliteit en patiëntveiligheid rondom antistollingszorg binnen het Amphia Ziekenhuis te verbeteren, startte de afdeling Kwaliteit & Veiligheid met een analyse over het perioperatieve antistollingsbeleid. Door inzet van FRAM (Functional Resonance Analysis Method), een methodiek passend binnen het Safety-II gedachtegoed, werd het proces op de werkvloer in beeld gebracht. Alle professionals betrokken bij het proces, werden geïnterviewd. Gezamenlijk is aan de hand van deze analyse nagedacht over verbeterinitiatieven passend en haalbaar bij de praktijk van alledag.

De FRAM-analyse en de dialoog resulteerden in een business case met helder zicht op het knelpunt: ‘hoe kunnen we artsen beter faciliteren in de toepassing van het perioperatieve antistollingsbeleid?’. Zo startte een pilot met één vakgroep met de inzet van een stollingsconsulent.

Pilot
De pilot startte met een nulmeting in de vorm van dossieronderzoek naar de toepassing van het uniforme antistollingsbeleid zoals dat is vastgelegd in Amphia rondom een operatie, waaruit verbeterpunten bleken om het perioperatieve beleid meer conform protocol uit te voeren. Op basis van de onderzoeksresultaten werd de pilot inhoudelijk vormgegeven.

Stappen:

 • De stollingsconsulent checkt bij alle patiënten die worden geopereerd, twee weken voorafgaand aan de operatie, of het afgesproken perioperatieve antistollingsbeleid voldoet aan het protocol of dat een gefundeerde afwijking gedocumenteerd is.
 • Klopt dit niet, dan informeert de stollingsconsulent de betreffende arts hier proactief over en brengt advies uit over het juiste protocollaire beleid. De arts blijft als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor het antistollingsbeleid.
 • De stollingsconsulent ziet alle patiënten die binnen twee weken een operatie ondergaan in een werklijst in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Op deze manier weet zij voor welke patiënten ze de check moet uitvoeren.
 • ‘Afwijkingen’ van het protocol die uit deze check blijken, worden binnen de vakgroep gedeeld om van te leren.

Resultaat:

 • De eerste resultaten laten zien dat de check door de stollingsconsulent zorgt voor beter naleven van het antistollingsbeleid zoals is afgestemd in Amphia.
 • Het verhoogt het kennisniveau van de professionals, doordat de consulent de behandelaar actief informeert en bevindingen worden besproken binnen de vakgroep.
 • Ziekenhuisbreed neemt de antistollingscommissie de kennis ook mee in scholingsactiviteiten.
 • Artsen zijn positief over de proactieve ondersteuning die de stollingsconsulent biedt in de toepassing van het perioperatieve antistollingsbeleid. Dichtbij de werkvloer wordt inzichtelijk gemaakt wat ontbreekt en waar verbetering mogelijk is.
 • Inmiddels is de pilot uitgebreid naar alle hoog-bloedingsrisico ingrepen binnen het ziekenhuis.

Inspiratie

 • De stollingsconsulenten werken in een ruimte op het Voorbereidingsplein. Dit vergroot hun zichtbaarheid en er zijn diverse specialismen werkzaam, waar zij bij vragen direct terecht kunnen.
 • Naast de perioperatieve check, biedt de stollingsconsulent actieve ondersteuning aan de antistollingscommissie bij organisatorische en inhoudelijke activiteiten. Denk hierbij aan monitoring van het antistollingsbeleid en verzorgen van scholing. Ook is de consulent aanspreekpunt voor een e-learning voor verpleegkundigen en artsen/arts-assistenten.
 • Krijgt de stollingsconsulent op het Voorbereidingsplein vragen van patiënten dan worden deze, indien nodig, afgestemd met de hoofdbehandelaar en geeft de stollingsconsulent terugkoppeling aan de patiënt.
 • Binnen kantoortijden is de stollingsconsulent voor collega’s bereikbaar voor antistollings-gerelateerde vragen via een speciaal emailadres en telefoonnummer. Buiten kantoortijden is de dienstdoende internist hiervoor bereikbaar via het dienstsein.

 

Toekomstplannen:

 • De pilot verder uitbreiden naar andere snijdende specialismen en ingrepen, zodat op den duur voor alle patiënten perioperatief advies op maat uitgebracht kan worden door de stollingsconsulent.
 • Nul- en evaluatie metingen in de vorm van dossieronderzoek naar de toepassing van het antistollingsbeleid rondom een operatie uitvoeren bij meerdere vakgroepen.
 • De droom dat op termijn ook alle complexe antistollingspatiënten primair naar de stollingsconsulent op het Voorbereidingsplein worden verwezen.
 • Optimalisatie van de inrichting van een uniform perioperatief antistollingsbeleid via het EPD. Zoals het inbouwen van een beslisboom; een makkelijke toepassing voor de aanvrager met betrekking tot beleid en besluitvorming rondom de operatie.
 • Naast de bestaande schriftelijke patiënteninformatie wordt een koppeling met het patiëntenportaal onderzocht. Patiënten kunnen dan 24/7 informatie raadplegen.
 • Aandacht voor informatieoverdracht naar ketenpartners, zoals de huisarts, apotheek en voor vitamine K antagonisten de trombosedienst. Manieren vinden om hen actiever te informeren over en betrekken bij het tijdelijk staken en/of overbruggen van antistollingsmedicatie rondom een operatie en de wijze waarop het EPD hierin ondersteunend kan werken.

Tips & Tricks

 • Het gebruik van de FRAM-analyse als basis voor verbetering: legt knelpunten bloot, betrekt alle disciplines, creëert draagvlak, werkt in gezamenlijkheid aan verbeterinitiatieven die aansluiten aan bij de praktijk.
 • Een heldere business case: de resultaten van de FRAM-analyse en de dialoog hierover maakte dat het Amphia een goede business case kon schrijven en helder had voor welk knelpunt zij een oplossing zochten: “hoe kunnen we artsen beter faciliteren in de toepassing van het perioperatieve antistollingsbeleid?”.
 • Draagvlak vanuit Raad van Bestuur (RvB) en de koepel van medisch specialisten (MSB): neem hen mee in resultaten - zoals van de FRAM-analyse - en verbeterideeën om draagvlak en een breed gedragen akkoord te krijgen voor de plannen.
 • Krachtige positionering van de antistollingscommissie: de RvB in het Amphia heeft de antistollingscommissie statutair vastgelegd als ‘proactieve en gedragen commissie’, die standaard onderdeel is van de thematische verbetercyclus. Dit creëert draagvlak en ondersteunt de urgentie voor het thema antistolling.
 • Voldoende tijd voor de stollingsconsulent: zo is expliciet besloten om vanaf 2022 1,33 FTE vrij te maken voor de inzet van de stollingsconsulent.
 • Samenwerking met andere centra: Amphia werkt nauw samen met andere centra op het gebied van antistolling. Door de tijd die is vrijgemaakt voor de stollingsconsulent, is er ook ruimte voor uitwisseling met en leren van andere organisaties.

Meer Weten?

Contactpersonen

Danick Werner
Danick Werner
Verpleegkundig specialist, Regionaal FH en Stollingsconsulent, Projectmedewerker Stollingscommissie
Floor Franssen
Floor Franssen
Gespecialiseerd verpleegkundige en stollingsconsulent
Petra Vermeulen – Gillis (Amphia ziekenhuis)
Petra Vermeulen – Gillis (Amphia ziekenhuis)
Projectmedewerker Antistollingscommissie, stollingsconsulent en senior doseeradviseur
Stollingscommissie Algemeen
Stollingscommissie Algemeen
T 076 595 4409

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.